BB45EE8E-9E5E-4369-8A70-714EC4568ED1

Tháng Đại Cát Tường Chothrul Duchen [03/03/2022 – 01/04/2022] với sự kiện Đại cát tường Đức Phật thi triển thần thông điều phục ngoại đạo

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Ngày mai, 03/3/2022 đến 01/04/2022 là tháng Chotrul Duchen, một trong hai tháng trọng đại của Phật Giáo, tháng “Đại Thần Lực” kỷ niệm Đức Phật thị hiện thần lực của chư Phật vào năm 40 tuổi để đáp lại thách thức của sáu trường phái ngoại đạo của Ấn Độ xưa trong một cuộc tỉ thí thần thông. Đức Phật chấp nhận lời thách đấu vì Người quán xét thấy rằng sẽ có rất nhiều người phát khởi tâm Vô Thượng Bồ Đề và sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người tiến vào con đường thực hành Giáo Pháp. Sử sách ghi lại rằng đã có 80.000 Phật tử và 84.000 tín đồ Hindu tham gia sự kiện này. Rất nhiều người đã thực sự phát khởi tín tâm, chứng đạt giải thoát và tăng trưởng Bồ Đề tâm.

Trong tháng đại cát tường Chothrul Duchen này mọi hạnh lành và nghiệp xấu đều tăng trưởng lên nhiều lần, riêng ngày 18/3/2022 sẽ tăng trưởng 10.000.000 lần (10 triệu lần) và cũng vậy, ác nghiệp trong ngày này cũng tự tăng trưởng 10 triệu lần. Xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như tụng kinh tán thán Đức Phật, trì chú, thiền định, cúng dường, ăn chay, phóng sinh … Trong tháng Đại Cát Tường Chothrul Duchen, chúng con xin thành kính cầu nguyện các Bậc Đạo Sư trường thọ, Hạnh nguyện lợi sinh của Chư vị đều sớm viên thành và các Chư vị nhập Niết bàn sớm nhanh chóng trở lại thông qua các hóa thân thù thắng.

Nguyện cho cơn mưa Chánh Pháp tối thượng thấm đẫm và làm an dịu sự khổ đau của chúng sanh trong đại dịch Covid 19 và các cuộc chiến tranh sẽ nhanh chóng chấm dứt. Cầu mong giáo lý Tam Thừa và các Đề án Phật giáo sẽ NHANH CHÓNG thành tựu và lan tỏa khắp ba cõi đến khi vòng luân hồi cạn kiệt.

Nguyện mọi sự cát tường!

Viet Rigpa Foundation