2015-06-21-longlife-G20

Lời nguyện trường thọ dành cho Đức Dalai Lama XIV

Om Svasti,*

Kính lễ chư vị đạo sư, và các đời Lạt Ma tái sinh, mà chúng con hằng thọ ân sâu xa,

Quý Ngài là bảo tàng diệu lực thân, khẩu và ý của vô lượng chư Phật,

Khai thị pháp môn mầu nhiệm cho mỗi chúng sinh theo căn cơ của họ,

Đối trước quý Ngài, là bảo ngọc để thành tựu ước nguyện, là nguồn cội của tất cả giới đức và phẩm hạnh cao vời,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị hộ trì Chánh Pháp, là biển cả thanh tịnh,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin quý Ngài hộ niệm cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Ngưỡng trông lên pháp giới bất khả tư nghì, bao trùm tất cả pháp như các cõi trời,

Thanh tịnh, tràn đầy an lạc và trí tuệ siêu việt,

Hiện hữu như vô số mây ngự trị trên những tầng cao,

Như Mạn đà la của chúng sinh ở cõi trời,

Đối trước chư thiên, chư vị thiện thần,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư thiên và các thiện thần hộ trì cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Kính lạy vô lượng chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai

Là bậc Đạo Sư thành tựu mười diệu lực và Thầy của chư thần,

Là Vị phổ truyền Ba La Mật, giải thoát mọi uế trược và sở tri chướng

Là nguồn cội của hành trạng giác ngộ

Luôn luôn thị hiện trong biển khổ thế gian

Để cứu độ tất cả chúng sinh.

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư Phật hộ niệm cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Kính lạy Pháp Bảo thiêng liêng của Tam Thừa,

Giải thoát chúng con ra khỏi khổ đau ba cõi,

Tịch lặng, bảo tàng của các đấng giác ngộ viên mãn,

Không cấu nhiễm, không biến dị, chí thiện, thánh đức,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin Pháp Bảo nhiếp trì cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Kính lạy các bậc Thánh Tăng, tỉnh thức và vô nhiễm,

Dũng mãnh chế phục khổ đau của sanh tử luân hồi

Bằng trí tuệ siêu việt trực ngộ chân lý sâu xa,

Vĩnh viễn an trụ thể tánh kim cang bất hoại của niết bàn,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư thánh hiền Tăng gia bị cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Kính lễ chư vị nam nữ thiện thần, chư thiên ba cõi,

Hiện hữu trong các tầng trời cao nhất, những trú xứ diệu lạc,

Thụ hưởng vô lượng phúc đức của các cõi trời không xứ,

Gia hộ chư vị thiền giả thành tựu con đường tu tập,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư vị bảo hộ cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Kính ngưỡng hải chúng hộ pháp, sở hữu tuệ nhãn siêu việt,

Mang theo các pháp khí

Biểu tượng thệ nguyện trước Kim Cang Thủ Phật,

Để hộ trì chánh pháp và bảo vệ Phật Pháp,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin bảo hộ cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Kính lạy các bậc chân nhân, mà chúng con quay về nương tựa,

Chúng con thành tâm dâng lời cầu nguyện chí thành,

Qua diệu lực của những lời nguyện này

Dâng lên Đức Đạt Lai Lạt Ma,

Vị có thần lực thuyết pháp, đấng từ bi,

Vị hộ trì Chánh Pháp, biển cả vô biên,

Vị có ba đại thần lực bí mật,

Nguyện Ngài bất hoại, diên niên vô tận.

An tọa trên ngôi vị kim cang tối thắng,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin hộ trì cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

Kính lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thọ lãnh trọng mệnh của mười phương chư Phật,

Dũng mãnh thừa đương vô số Phật sự của các Đấng Giác Ngộ,

Phụng sự vì an lạc của tất cả chúng sinh, như bảo châu có thể thành tựu ước nguyện, như ngọc báu trong các bảo vật,

Nguyện Ngài thành tựu đại nguyện.

Với công đức thù thắng này, nguyện khai mở kỷ nguyên hoàng kim

Như cánh cửa mở ra không gian vô biên, giải thoát tất cả hữu tình chúng sinh,

Mang dòng suối an lạc gội rửa những phiền não của chúng con

Trợ lực chánh pháp của đức Phật phổ truyền khắp nhân gian và ở mọi thời đại,

Làm cho Phật Pháp thấm nhuần khắp các cõi luân hồi và niết bàn.

Kính lạy Đức Đạt Lai Lạt Ma, với hoa sen trên tay, nguyện dòng suối cam lộ từ nơi Ngài

Làm dũng mãnh và thuần thục tâm chúng con.

Nguyện chúng con có thể noi theo Ngài mà thực hành Chánh Pháp;

Bằng việc thành tựu các thiện pháp của chư bồ tát trong tất cả mọi thời,

Nguyện chúng con chứng đắc niết bàn.

Với sự gia trì mầu nhiệm của chư Phật và chư bồ tát,

Với chân lý minh nhiên của luật tắc nhân quả,

Với năng lực vô nhiễm của tâm thanh tịnh,

Nguyện mục đích lời cầu nguyện chúng con hôm nay sớm thành tựu.

Nguồn: http://fpmt.org/teachers/hhdl/long-life-prayer/

Việt dịch: Tâm Huy

* Om Svasti: Thần Chú dùng để chúc tụng sự may mắn, cát tường.