Chua-mot-cot-1

MỤC ĐÍCH CLB VĂN HÓA VIET RIGPA UNESCO

07

MỤC ĐÍCH CLB VĂN HÓA VIET RIGPA UNESCO

Mục tiêu và chức năng lâu dài của Câu lạc bộ là tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước, sự đóng góp tự nguyện về sức người, về trí tuệ, kinh nghiệm và vật lực của mọi thành phần xã hội cho các hoạt động nhằm phát triển văn hóa của Việt Nam, hội nhập với văn hoá thế giới, giới thiệu nền văn hoá, triết lý sống của vùng Himalaya đến với  người dân Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu trên, Câu lạc bộ có nhiệm vụ đi sâu nghiên cứu và phổ biến nâng cao kiến thức, tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, trao đổi văn hóa, biểu diễn nghệ thuật với các nước thuộc vùng Himalaya; đồng thời triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế của Câu lạc bộ.

Clb Viet Rigpa Unesco